REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JP COSMETICS
§ 1. Informacje ogólne

 • Sklep Internetowy Przemysława Grzybek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: JP COSMETICS Przemysław Grzybek posiadającą nr NIP: 5471274596 i numer REGON: 240535637, zwany dalej „Sklepem Internetowym JP COSMETICS”, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.jpkosmetyki.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 • Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego JP COSMETICS, zwany dalej „Regulaminem” normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu www.jpkosmetyki.pl, w tym przede wszystkim określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym JP COSMETICS, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Sprzedający zapewnia Kupującemu, korzystającemu ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS, poprawność jego działania w następujących przeglądarkach: Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, o którym mowa w § 2 pkt. 2.
 • Każdy Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS jest nieodpłatne.
 • Prezentowane w Sklepie Internetowym JP COSMETICS poglądy, w szczególności opinie i informacje na temat urody, pielęgnacji ciała i zdrowia, porady profilaktyczne, regeneracyjne i produktowe, mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, a zatem nie stanowią porady kosmetycznej, farmaceutycznej, medycznej, czy oferty handlowej i nie są tożsame ze stanowiskiem, czy opinią Sprzedającego.
 • Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedającego wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

 • Adres reklamacyjny: JP COSMETICS Przemysław Grzybek, ul. Wodna 24, 43-303 Bielsko-Biała, Polska;
 • Cennik dostaw - zestawienie dostępnych sposobów dostawy i kosztów dostawy;
 • Dostawa towaru - umowa zlecenia usług transportowych wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw;
 • Dowód zakupu – rozumie się przez to fakturę, paragon, rachunek wstawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, wyciąg z konta;
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie;
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów Kupującego;
 • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego;
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie;
 • Płatność – metoda dokonania przez Kupującego zapłaty za przedmiot umowy i dostawę;
 • Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia);
 • Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy;
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jpkosmetyki.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych na realizację Zamówienia;
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów lub umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku innych Kupujących;
 • Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu;
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności:

-Nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszonej na butelce/opakowaniu;
-Została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego JP COSMETICS określające jednoznacznie:
  -rodzaj i ilość produktów,
  -rodzaj dostawy,
  -rodzaj i wysokość płatności,
  -miejsce wydania rzeczy,
  -dane Kupującego,
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 3. Zawarcie umowy i realizacja

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnianego przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego JP COSMETICS.
 • W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:
  -Dodanie do koszyka Produktu;
  -Wskazanie adresu e-mail;
  -Wybór rodzaju dostawy i płatności;
  -Wybór miejsca doręczenia rzeczy;
  -Wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę;
  -Złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 • Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.
 • Jedynie prawidłowo wypełniony formularz zamówienia, potwierdzony przez Sprzedającego stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia lub nie potwierdzone nie będzie rozpatrywane.
 • Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu - zazwyczaj w przeciągu 24h (nie licząc świąt i weekendów) od chwili zaksięgowania należytej kwoty na koncie Sprzedającego lub od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego w przypadku transakcji za pobraniem. W przypadku braku dostępności danego Produktu Sprzedający skontaktuje się z Kupującym droga mailową bądź telefoniczną, aby poinformować Kupującego o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia.
 • Kupujący zostanie poinformowany na wskazany adres email o zrealizowaniu Zamówienia oraz o numerze przesyłki.
 • W przypadku braku wiadomości dotyczącej realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny lub wysłanie zapytania z innego adresu e-mail.
 • Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:
  -za pobraniem;
  -„z góry” w postaci przelewu bankowego na konto:

JP COSMETICS Przemysław Grzybek ul. Wodna 24, 43-303 Bielsko-Biała, BRE BANK S.A. 77 1140 2004 0000 3102 4495 1476;

- za pomocą przelewów online lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl (obsługiwany przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).

 • Realizacja Zamówienia płatnego w formie „za pobraniem” następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia z formą płatności „przelew bankowy” po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 • Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 • Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem za pośrednictwem zewnętrznej firmy Poczta Polska realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego listami poleconymi (płatność przelewem) lub kurierskimi POCZTEX (płatność za pobraniem/płatność przelewem) za pomocą usługi Paczkomaty 24/7 (płatność za pobraniem/płatność przelewem) lub za pomocą usługi Paczka w Ruchu (płatność przelewem).
 • Koszty dostawy pokrywa Kupujący. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Sprzedający, opłata za dostawę zamówienia może być przeniesiona na Sprzedającego (dostawa gratis).
 • Zamówienia są realizowane przez Sprzedającego wyłącznie na terytorium Polski. Istnieje możliwość wysyłki zagranicznej jedynie po wcześniejszym ustaleniu kosztów transportu ze Sprzedającym.
 • Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Zamówienie bez wad.
  Szczegółowe warunki dostawy przez Pocztę Polską jak i usługę Paczkomaty 24/7 wskazane zostały na stronach internetowych dostawców.
 • W przypadku otrzymania przez Sprzedającego zwrotu zrealizowanego Zamówienia (brak podjęcia przesyłki w terminie, odmowa przyjęcia itp.) Kupujący zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki. Kolejna wysyłka Zamówienia może nastąpić po uregulowaniu przez Kupującego należności za zwrot pierwszej przesyłki wraz z kosztami kolejnej przesyłki.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 4. Odstąpienie od Umowy

 • Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może skorzystać także z niniejszego wzoru udostępnianego przez Sprzedającego:
  - Adresat: JP COSMETICS Przemysław Grzybek; ul. Wodna 24; 43-303 Bielsko-Biała
  - Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów
  - Numer zamówienia, data zamówienia (*)/odbioru (*)
  - Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
  - Adres konsumenta(-ów)
  -Dane posiadacza i numer konta bankowego, na które mamy zwrócić wpłacone pieniądze
  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  - Data
  * niepotrzebne skreślić
 • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić otrzymane Zamówienie Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje  m.in. w odniesieniu do umów:
  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (przykładowo: tusze do rzęs, kremy, pudry, podkłady);
  -w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  -w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  -o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 5. Reklamacje

 • Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia). Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy.
 • Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów
 • W celu realizacji uprawnień z tytułu rękojmi Konsument zobowiązany jest najpierw telefonicznie lub mailowo poinformować Sprzedającego o tym fakcie, niezwłocznie po wykryciu wady Produktu.
 • Po poinformowaniu Sprzedającego o fakcie uzasadniającym złożenie reklamacji, Kupujący dołącza do odsyłanego produktu lub wysyła na adres / adres e-mail Sprzedającego pismo reklamacyjne zawierające następujące dane:
  -pełne dane osobowe Konsumenta;
  -numer Zamówienia;
  -przyczynę i opis reklamacji;
  -żądanie wymiany produktu na nowy lub żądanie zwrotu pieniędzy;
  -dane właściciela i nr rachunku bankowego Konsumenta, na który maja zostać zwrócone pieniądze.
 • Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do roszczeń Konsumenta. Po upływie tego terminu uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.
 • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego zgodnie z procedurą reklamacyjną. Reklamowany Produkt powinien być zabezpieczony tak, aby nie uległ dalszemu zniszczeniu i w ten sam sposób, w którym został do Kupującego wysłany.

§ 6. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.
  Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 • Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym JP COSMETICS wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, panelu użytkownika oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia, a także w celach marketingowych, w szczególności w celu przekazywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, a także publikacji fragmentów lub całości jego postów w innego rodzaju publikacjach Sprzedającego.
 • Kupujący rejestrując się w Sklepie Internetowym JP COSMETICS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej od Sprzedającego.
 • Co do zasady, Sprzedający zbiera informacje o Kupujących, w tym ich dane osobowe, wyłącznie do własnego użytku. Jednakże, podane przez Kupujących dane mogą być udostępniane przez Sprzedającego podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Sprzedający ma także prawo przekazywać informacje o Kupujących aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci zanonimizowanej, charakteryzującej populację Kupujących w Sklepie Internetowym JP COSMETICS, w celu przeprowadzenia badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych.
 • Kupujący rejestrując się w Sklepie Internetowym JP COSMETICS oświadcza, że wszystkie oświadczenia składa odrębnie, dobrowolnie i rozumie ich treść oraz sens, a ich jednoczesne złożenie przez naciśnięcie przycisku "Zarejestruj się", "Załóż konto", "Zaloguj się" na stronie rejestracji wynika z zasady swobody w kształtowaniu treści umowy i wyboru formy zawarcia umowy. Jednoczesne złożenie tych oświadczeń jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS.
 • Jeżeli, w ocenie Sprzedającego, działanie Kupującego korzystającego ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS jest niezgodne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, Sprzedający może ograniczyć lub zawiesić dostęp wybranego Kupującego do Sklepu Internetowego JP COSMETICS, zawiesić lub ograniczyć uprawnienia Kupującego w Sklepie Internetowym JP COSMETICS lub odmówić dostępu Użytkownikowi Kupującemu do zasobów Sklepu Internetowego JP COSMETICS. Niezależnie od ww. uprawnień Sprzedający jest uprawniony do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 • Sprzedający oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy JP COSMETICS korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego JP COSMETICS.
 • Każdy Kupujący jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy informacji związanych z dostępem do Sklepu Internetowego JP COSMETICS (w szczególności odpowiednich haseł), a jakiekolwiek upublicznianie danych osobowych w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie jego danych osobowych w sposób niepożądany przez Kupującego.

§ 7. Prawa własności intelektualnej

 • Sprzedający oferując Kupującym dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego JP COSMETICS, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Utwory znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny, ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Sprzedający informuje, że Sklep Internetowy JP COSMETICS zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Sklepie Internetowym JP COSMETICS wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony.
 • Kupujący w Sklepie Internetowym JP COSMETICS zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez korzystanie z utworów Kupujący nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie uzyskują licencji.
 • Kupujący zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Sklepu Internetowego JP COSMETICS z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Kupujący ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

§ 8. Kontakt

 • Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia,  pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:
  -na adres: JP COSMETICS Przemysław Grzybek, ul. Wodna 24, 43-303 Bielsko-Biała
  -na adres e-mail: sklep@jpkosmetyki.pl
  -telefonicznie na numer: 609 191 183

§ 9. Postanowienia końcowe

 • Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin. Podczas realizacji Zamówienia oraz w okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
 • Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia między stronami sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Kupujących, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany.

regulamin.pdf